دانستنی های درمورد قلب

?ضربه ناگهانی و مستقیم به قفسه سینه باعث جا به جایی مایع اطراف قلب میشود و احتمال سکته قلبی ناگهانی ۲۰ برابر افزایش مییابد.

⚠️ وقتی که عصبانی هستید هرگز طرف مقابل رو هل ندهید …