دانستنی

اگر گوشی را در جیب شلوار نگه دارید باطری بیشتری مصرف میکند تا اینکه روی میز باشد

دمای بدن باعث گرم شدن باطری وتخلیه زودتر آن میشود